Voor scholen

Wettelijk kader waarbinnen we moeten werken

We vertrekken steeds vanuit een individuele leerling. Deze leerling moet een (gemotiveerd) verslag of inschrijvingsverslag + attest hebben, geschreven door het CLB.

Wat is wat:

gemotiveerd verslag (GV) = Verslag dat toegang geeft tot
ondersteuning voor een leerling die het gemeenschappelijk
curriculum volgt in de reguliere school en voldoet aan de
criteria van de types van het Buitengewoon Onderwijs.

verslag (V) = Verslag volgens de types van het Buitengewoon
Onderwijs waarbij de leerling een individueel aangepast
curriculum (IAC) volgt en dat tevens toegang kan geven tot het
buitengewoon onderwijs (de ouders kiezen of het IAC wordt
gelopen in de reguliere school of in het buitengewoon
onderwijs) .

inschrijvingsverslag (IV) + attest = de oude vorm van
verslaggeving (tot einde 2014 in voege)

De begeleiding kan op drie niveaus gegeven worden:

■ schoolgericht
■ leerkracht- en klasgericht
■ leerlinggericht

Hierbij moet steeds vertrokken worden vanuit de leerling met verslag (IV, GV, V).

Wie heeft er recht op?
■ Leerlingen die vóór het schooljaar 2017 – 2018 reeds een geldig
IV, GV of V hadden voor hun huidig onderwijsniveau, kunnen
blijven beroep doen op ondersteuning, wanneer ze nog
specifieke noden hebben.

■ Leerlingen die zich binnen het zorgcontinuüm in fase 2 of 3 bevinden.

■ Door onze geïntegreerde werking kunnen wij ondersteuning bieden aan leerlingen die een attest hebben van de types basisaanbod, 2, 3, 4, 6, 7 auditief, 7 STOS, 9.