Corona-nieuws

05 januari 2021

Samen met de onderwijspartners en in overleg met de virologen heeft onderwijsminister Ben Weyts beslist dat de huidige coronamaatregelen in het onderwijs van kracht blijven tot aan de krokusvakantie.
Voor meer informatie kan je terecht op volgende link:
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/huidige-coronamaatregelen-verlengd-tot-aan-krokusvakantie

11 november 2020

Na de verlengde herfstvakantie starten de scholen op 16 november in code oranje.
Wat dit concreet betekent, kan je lezen in het draaiboek op volgende link.
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/update-corona-hoe-opstarten-na-de-herfstvakantie

31 augustus 2020

Morgen starten de scholen het nieuwe schooljaar in pandemieniveau geel.
Wat dit concreet betekent, kan je lezen in het draaiboek op volgende link.
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/start-schooljaar-in-pandemieniveau-geel

Wil je meer informatie over de verschillende pandemieniveaus en wat deze concreet inhouden voor het onderwijs? Dat kan je vinden op de website van onderwijs Vlaanderen.
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/uitgangspunten-en-pandemische-niveaus-of-fasen#draaiboeken-pandemiescenarios

28 mei 2020

UITBREIDING HEROPSTART (Informatie Klasse – schooldirect)

Versoepelde voorwaarden voor lager onderwijs

De onderwijsministers van de 3 gemeenschappen legden vandaag in samenspraak met de GEES een gezamenlijk plan voor over de uitbreiding van de heropstart van de lessen op school aan het Overlegcomité. Dat nam in navolging daarvan een beslissing die geldt tot einde schooljaar – onder voorbehoud van een heropflakkering van de epidemie.

Het eerder gecommuniceerde maximumscenario blijft gelden voor het kleuter- en secundair onderwijs en voor het buitengewoon onderwijs:

 • Alle kleuters kunnen vanaf 2 juni voltijds herstarten zonder social distancing en met de klasgroep als contactbubbel.
 • Leerlingen van het 2e en 4e jaar secundair kunnen vanaf 2 juni 2 volle of 4 halve dagen per week les krijgen op school met social distancing, contactbubbels van 14 leerlingen en mondmaskers.
 • Het buitengewoon onderwijs kan in de mate van het mogelijke verder heropstarten naargelang de noden. Zij houden bij hun keuzes rekening met eventuele beperkingen op vlak van leerlingenvervoer.

Na bijkomend overleg met de experten van de GEES zijn er wel belangrijke wijzigingen voor het lager onderwijs. Daar kunnen alle leerjaren de lessen op school pas hervatten vanaf vrijdag 5 juni, een pilootdag.

Opdat meer basisscholen veilig en doenbaar volledig kunnen heropstarten, versoepelen in dat onderwijsniveau vanaf dan de regels rond social distancing: de voorwaarde van 4 m² per leerling vervalt en de klasgroep wordt de contactbubbel. Tussen personeel en leerlingen, tussen volwassenen onderling en op plaatsen waar groepen samenkomen, blijft 1,5 m afstand wel noodzakelijk.

Als school bepaal je evenwel nog altijd zelf, binnen de veiligheidsmaatregelen, welke uitbreiding voor jou haalbaar is, zowel qua heropstartende leerjaren, timing van de uitbreiding als het aandeel onderwijstijd op school.

Met deze definitieve maatregelen, die ook in het draaiboek zijn verwerkt, kan je met je team aan de slag om je herstartplannen op basis van je lokale risicoanalyse te finaliseren en ouders en leerlingen erover te informeren.

Lees waarom voor deze maximumscenario’s gekozen werd.

KLEUTERONDERWIJS

Maximumscenario vanaf dinsdag 2 juni:

 • Het kleuteronderwijs kan voltijds heropstarten. In scholen die voor dat maximumscenario kiezen, vervalt uiteraard de dagopvang voor kleuters.
 • De klasgroep wordt de contactbubbel, zonder maximumaantal leerlingen. Dezelfde bubbels behoud je tot het einde van het schooljaar. De bubbel geldt voor binnen- en buitenactiviteiten. Tijdens speeltijden blijven kinderen zo veel mogelijk binnen hun eigen contactbubbel (klasgroep) spelen. 
 • Je moet geen social distancing toepassen.
 • Mondmaskers voor personeelsleden zijn sterk aanbevolen bij contact met andere volwassenen (collega’s, ouders …). Kleuters hoeven geen mondmasker te dragen.
 • Blijf handhygiëne toepassen.

LAGER ONDERWIJS

Maximumscenario vanaf vrijdag 5 juni:

 • Volledige klassen kunnen voltijds heropenen. Daartoe versoepelen de afstandsregels in de klas: de perimetervoorwaarde van 4 m² per leerling  vervalt.
 • De volledige klasgroep wordt de contactbubbel, zonder maximumaantal leerlingen. Dezelfde bubbel wordt aangehouden tot het einde van het schooljaar. Hij geldt voor binnen- en buitenactiviteiten. Tijdens speeltijden blijven kinderen zo veel mogelijkbinnen hun eigen contactbubbel (klasgroep)spelen. De klasbubbel kan met verschillende volwassenen contact hebben, maar probeer dat in de mate van het mogelijke te beperken.
 • Social distancing blijft wél essentieel tussen leerlingen en leraar, tussen leraren onderling en tussen leraren en ouders.
  • Tussen leraar en leerling moet nog steeds 1,5 m afstand zitten bij het lesgeven.
  • 1,5 m afstand houden blijft belangrijk bij het binnen- en buitengaan van de school en op andere plaatsen waar groepsvorming kan optreden (bv. sanitaire blokken).
 • Handhygiëne blijft heel belangrijk voor leerlingen en personeel.
 • Personeelsleden zijn verplicht om een mondmasker te dragen als ze zich tussen leerlingen door bewegen en bij elk contact met volwassenen. Plexiglas en faceshields gebruiken bij lesgeven vooraan in de klas blijft mogelijk. Leerlingen hoeven geen mondmasker te dragen.
 • Klaslokalen, gangen en leraarskamers moeten steeds goed geventileerd zijn.
 • Lessen en andere activiteiten in de open lucht genieten de voorkeur.

SECUNDAIR ONDERWIJS

Maximumscenario vanaf dinsdag 2 juni:

 • De leerlingen van het 2de en 4de jaar secundair kunnen, bovenop de laatstejaars die eerder al konden hervatten, maximaal 2 volle of 4 halve dagen per week naar school.
 • Leerlingen van het 1ste, 3de en 5de jaar gewoon secundair onderwijs nodig je enkele dagen (minstens 1 dag) uit op school, om samen het schooljaar in de vertrouwde klas te kunnen afsluiten. Hetzelfde geldt voor leerlingen van het deeltijds beroepssecundair onderwijs die nog niet herstart zijn.
 • Leerlingen met specifieke leernoden uitnodigen op school blijft mogelijk.
 • Maak lokaal zowel binnen en tussen de scholen en openbaar vervoer afspraken om zo veel mogelijk de leerlingenstromen te spreiden.
 • De principes van social distancing en contactbubbels blijven:
  • Plaats leerlingen in een vast klaslokaal en in vaste groepen van maximaal 14 leerlingen.
  • Blijf de oppervlaktenormen van 4 m² per leerling en 8 m² per leraar handhaven.
  • Geef elke leerling een vaste zitplaats. (Enkel voor de praktijk- en kunstvakken maken de leerlingen gebruik van een ander praktijklokaal of atelier.)
 • Regelmatig handen wassen blijft essentieel.
 • Zowel personeelsleden als leerlingen dragen verplicht een mondmasker.

Wat bij (vermoeden van) besmetting? Mag je sluiten?

Wat bij een (vermoeden van) besmetting?

 • De school/ouders melden aan het CLB dat er een vermoeden is van COVID-19 (waarvoor testresultaten nog niet binnen zijn).
 • In afwachting van het resultaat van de test voor COVID-19, kan de geteste leerling sowieso niet naar school. In het geval er een vermoeden is van een besmetting zal de CLB-arts contact opnemen met de behandelende arts.
 • Bij een sterk vermoeden van COVID 19 beslist de CLB-arts om de nauwe contacten van de leerling, in afwachting van het testresultaat, ook tijdelijk niet naar school te laten komen. Is dat niet het geval, dan wacht de CLB-arts het testresultaat af om de maatregelen voor contacten op school te bepalen.
   
 • Personeelsleden en leerlingen die positief testen voor COVID-19 moeten 14 dagen in quarantaine. De volledige procedure bij een bevestiging (na positieve test) van besmetting met COVID-19, lees je hier.

Kan je bij een (vermoeden van) besmetting zelf je school sluiten?

 • Je kan zelf geen initiatieven of beslissingen nemen zonder onderling overleg met de CLB-arts over te nemen maatregelen. Dat is zo bepaald in het draaiboek infectieziekten.
 • De beslissing om over te gaan tot een (gedeeltelijke) sluiting van de school vanwege een infectieziekte wordt genomen door het team Infectieziektebestrijding van het Agentschap Zorg en Gezondheid, na overleg met de CLB-arts.
 • Je school moet die beslissing melden aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten: scholen.basisonderwijs.agodi@vlaanderen.be of scholen.secundaironderwijs.agodi@vlaanderen.be.
 • Het team Infectieziektebestrijding beslist, na overleg met de CLB-arts, de arbeidsarts en de preventie-adviseur wanneer de school opnieuw kan opstarten.
 • De school informeert personeel, leerlingen en ouders over alle beslissingen n.a.v. een infectieziekte. Ze bekijkt samen met het CLB hoe dat gebeurt.

25 mei 2020

UPDATE CORONA (Informatie van Klasse – schooldirect)

UITBREIDING HEROPSTART
Duidelijk scenario tot einde schooljaar
De eerste lesdagen zijn grotendeels probleemloos verlopen dankzij de enorme inzet van directies en schoolteams om de herstart veilig en doenbaar te organiseren. Er is dan ook een groot vertrouwen in én dankbaarheid naar het onderwijsveld.
Alle onderwijspartners stellen nu voor, in overleg met de experts van de GEES, om scholen de kans te bieden dit schooljaar nog alle leerlingen weer naar school te laten komen. Lees het volledige advies aan de Veiligheidsraad.

Er is een duidelijk scenario dat onveranderd blijft voor de rest van dit schooljaar – uiteraard onder voorbehoud van de evolutie van de epidemie en de beslissingen van de Veiligheidsraad volgende week woensdag. Scholen kunnen verder bouwen op wat ze realiseerden voor de eerste fase van de heropstart.
Het gaat om een maximumscenario. Scholen bepalen zelf, binnen de aangepaste veiligheidsmaatregelen, welke uitbreiding voor hen haalbaar en doenbaar is, zowel qua leerjaren, timing als het aandeel onderwijstijd op school. Daarbij houden ze onder meer rekening met de beschikbaarheid van hun personeel en hun infrastructuur.

Vanaf maandag 2 juni kunnen in het basisonderwijs alle kleuters voltijds herstarten, lagereschoolkinderen van alle leerjaren maximaal 4 dagen per week.

Leerlingen in de scharnierjaren van het secundair onderwijs (2e en 4e) kunnen maximaal 2 volle of 4 halve dagen per week les krijgen op school. Leerlingen van het 1e, 3e en 5e jaar worden minstens een dag uitgenodigd op school om het schooljaar samen af te ronden.
Hetzelfde geldt voor leerlingen van het deeltijds beroepssecundair onderwijs.

Het buitengewoon onderwijs kan verder heropstarten volgens dezelfde principes. Ook hier ligt de autonomie bij de scholen om in de mate van het mogelijke en gelet op eventuele beperkingen op vlak van leerlingenvervoer keuzes te maken. Deze tweede fase van de heropstart moet immers ook voor deze scholen voldoende veilig en haalbaar zijn.

In deze update lees je meer over:
– het waarom van deze uitbreiding
– wat het maximumscenario concreet inhoudt
– de aangepaste veiligheidsvoorschriften per onderwijsniveau
– wie de risicogroepen zijn
– wat je doet bij vermoeden van besmetting met COVID-19

Vragen van scholen krijgen een antwoord op de Website Onderwijs.
Nog onderwijsvragen? Bel het callcenter Corona & Onderwijs op 02 553 27 46. Ma-vrij, 8 – 17 u. Voor algemene vragen: info-coronavirus@health.fgov.be of 0800 14 68 9.

Vanwaar de keuze voor dit scenario?
Na 1 week heeft het onderwijsveld samen met de GEES de heropstart geëvalueerd
 en besloten om scholen de mogelijkheden te geven bijkomende leerjaren te laten heropstarten. Welke motivatie zit daarachter?

° De experten van de GEES stellen dat het aantal coronabesmettingen in ons land nog steeds een gunstig verloop kent. Contactonderzoek helpt om heropflakkering van het virus te voorkomen.

° Op basis van recent wetenschappelijk onderzoek en buitenlandse voorbeelden (o.a. Denemarken en Nederland), geeft de GEES aan dat een heropstart van de lessen voor alle -12-jarigen weinig impact zal hebben op de epidemie. Zij blijken niet de motor zijn van de verspreiding van het virus.

° Ook experten uit uiteenlopende wetenschappelijke disciplines, roepen op om alle kinderen terug naar school te laten gaan. Scholen bieden immers niet alleen onderwijs, maar vervullen ook een belangrijke sociale functie.

° In een brief spreken pediaters hun volste vertrouwen uit in een uitbreiding van de lessen op school. Ze rekenen daarbij óók op de leerlingen om creatief de balans te vinden tussen de veiligheidsmaatregelen en harmonieus samenleven op school. Ook de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) benadrukt dat 
kinderen de beste ambassadeurs voor hygiënemaatregelen zijn.

° Veel leerlingen hopen zelf dit schooljaar nog naar school te kunnen.

° Uit een belronde van de onderwijsinspectie blijkt verder dat een meerderheid van de scholen een verruimde heropstart veilig, doenbaar en wenselijk acht. Vandaag werkt meer dan de helft van de scholen voor de opvang samen met een lokaal bestuur.

Welke leerjaren kunnen hervatten? 

ALGEMENE PRINCIPES

– Voor de resterende lestijd van dit schooljaar is het de ambitie om alle leerlingen de kans te geven om naar school te komen, om op die manier maximaal invulling te geven aan het leerrecht voor kinderen. Dankzij voortschrijdend inzicht van de wetenschap en fijnmazige monitoring van de verspreiding van het virus is daarvoor nu een kader gecreëerd.

– Rode draad bij de keuze van de leerjaren was opnieuw het streven naar een optimaal evenwicht tussen veiligheidsoverwegingen en pedagogische noden.

– Het risico op besmetting neemt toe met de leeftijd van de leerlingen, weten virologen intussen. Vanuit dat oogpunt, maar ook uit onderwijs-organisatorische overwegingen, is er bij de bepaling van de veiligheidsmaatregelen nu een onderscheid gemaakt tussen het kleuter-, lager- en secundair onderwijs. 
Regelmatig handen wassen blijft de belangrijkste maatregel.

– De heropstart uitbreiden doe je alleen als dat voldoende veilig kan. Maak lokaal afspraken over de organisatie en werk als dat nodig is met een aangepaste risicoanalyse op basis van de richtlijnen verderop.

– Voor de leerjaren die heropstarten, vervalt het aanloopleren van de voorbije weken. Scholen bepalen zelf hoe ze de momenten invullen waarop de heropgestarte leerlingen thuis zijn.

– Aan lokale besturen wordt, gezien de omvang van de heropstart en de financieringsmogelijkheden (30 euro per kind per dag), gevraagd om maximaal de dagopvang voor de (beperkte) resterende groep van leerlingen (mee) te organiseren binnen de normen die gelden voor het onderwijs. Het onderwijs moet zich immers in de eerste plaats toespitsen op haar kerntaak, lesgeven. Daarnaast kunnen ook grootouders (-65) instaan voor de opvang en is er corona-ouderschapsverlof.

– Voor de heropstart van scholen wordt in bijkomende financiering voorzien voor de extra inzet van poetspersoneel, de aankoop van het nodige poetsmateriaal en materiaal voor de hygiënemaatregelen.

KLEUTERONDERWIJS
Dit is het maximumscenario vanaf maandag 2 juni:

Het kleuteronderwijs wordt voltijds heropgestart. Kleuters kunnen dus maximaal 5 lesdagen per week naar school. In scholen die voor dit scenario kiezen, vervalt uiteraard de dagopvang voor kleuters.

Het kleuteronderwijs blijft de normen van de kleuteropvang volgen, maar het maximum van 20 kleuters per contactbubbel mag verlaten worden. De klasgroep wordt de contactbubbel, ook al telt die meer dan 20 kleuters. Dezelfde bubbels behoud je wel tot het einde van het schooljaar.

Je moet geen social distancing toepassen.

Mondmaskers voor personeelsleden zijn alleen verplicht bij contact met andere volwassenen (collega’s, ouders …).

Blijf handhygiëne toepassen.

Instappers kunnen ook mee starten in de klas.

LAGER ONDERWIJS
Dit is het maximumscenario vanaf maandag 2 juni:

Leerlingen van alle leerjaren in het lager onderwijs komen minstens de helft van de wettelijk mogelijke onderwijstijd naar school, met een maximum van 4 volle lesdagen per week.

Scholen beslissen zelf op welke manier ze dit organisatorisch invullen, bv. bijvoorbeeld alternerend per week, halve dagen, volle dagen …

Op basis van voortschrijdende wetenschappelijke inzichten en in samenspraak met de GEES, zijn de principes van social distancing en contactbubbels licht aangepast:
 
° Op de speelplaats spelen de leerlingen per contactbubbel, maar hoeft social distancing niet. Essentieel blijft wel dat de leerlingen na het spelen de handen grondig wassen.

° Social distancing geldt enkel in de klas. Bekijk dus of je voldoende grote ruimtes hebt.
►Blijf de oppervlaktenormen van 4 m² per leerling en 8 m² per leraar handhaven.
►Leerlingen krijgen les in een vast klaslokaal en in vaste groepen van maximaal 20 leerlingen. Als je die mogelijkheid hebt, kan je de klasgroep verhogen tot max. 20 leerlingen.
►Geef elke leerling in het klaslokaal een vaste zitplaats.

° Personeelsleden dragen verplicht een mondmasker als ze zich tussen leerlingen lager onderwijs door bewegen en bij elk contact met volwassenen. Plexiglas en faceshields gebruiken bij lesgeven vooraan in de klas, blijft mogelijk.

SECUNDAIR ONDERWIJS
Dit is het maximumscenario vanaf maandag 2 juni:

De laatstejaarsleerlingen konden al deels herstarten vanaf 15 mei. Dat blijft zo. Bijkomend kunnen de leerlingen van het 2de en 4de jaar secundair maximaal 2 volle of 4 halve dagen per week naar school.

Leerlingen van het 1ste, 3de en 5de jaar gewoon secundair onderwijs worden – los van eventuele evaluaties – minstens 1 dag en meer als het kan, op school uitgenodigd, om samen het schooljaar te kunnen afsluiten. Hetzelfde geldt voor leerlingen van het deeltijds beroepssecundair onderwijs. Tijdens deze afsluitende dag(en) is er zowel ruimte voor het psychisch en emotioneel welzijn van leerlingen als voor het voeren van een dialoog over hun leervorderingen en studieoriëntering. Scholen geven zelf invulling aan deze dag(en).

Leerlingen met specifieke leernoden uitnodigen op school blijft mogelijk.

Maak lokaal zowel binnen en tussen de scholen en openbaar vervoer afspraken om zo veel mogelijk de leerlingenstromen te spreiden.

De verplichtingen en adviezen van het draaiboek blijven gelden:
° Social distancing blijft van kracht, in de klas en daarbuiten.
° Het principe van contactbubbels blijft onveranderd:
►Leerlingen krijgen in een vast klaslokaal en in vaste groepen van maximaal 14 leerlingen les.
►Blijf de oppervlaktenormen van 4 m² per leerling en 8 m² per leraar handhaven.
►Geef elke leerling een vaste zitplaats. (Enkel voor de praktijk- en kunstvakken maken de leerlingen gebruik van een ander praktijklokaal of atelier.)

° Zowel personeelsleden als leerlingen dragen verplicht een mondmasker.
° Regelmatig handen wassen blijft essentieel.

Personen met verhoogd risico

De lijst met personen die verhoogd risico lopen om een besmetting COVID-19 ernstig door te maken, is geactualiseerd.

 Wie?

– Personen ouder dan 65 jaar
– Personen (van elke leeftijd) met diabetes en/of ernstige obesitas
– Personen (van elke leeftijd) met ernstige chronische hart- en vaat-, long- of nieraandoeningen
– Personen (van elke leeftijd) met gedaalde immuniteit en/of kanker (onder behandeling)
N.B. Zwangere vrouwen behoren niet tot de risicogroepen 

Kinderen en jongeren met verhoogd risico en terugkeer naar school

– De COVID-19 Belgian Pediatric Task Force publiceerde dit advies.
– Situaties dienen steeds geval per geval bekeken te worden met de behandelende arts en/of de de CLB-arts. 

Personen met familieleden die verhoogd risico hebben

– Ouders, broers/zussen en mensen die onder hetzelfde dak van risicopatiënt leven mogen gaan werken/naar school gaan, uiteraard met blijvende aandacht voor hygiënische maatregelen (zo weinig mogelijk contacten, contacten op veilige afstand, handhygiëne en masker).
– Zodra iemand van het gezin ziektesymptomen vertoont, moet een arts gecontacteerd worden en moeten de Sciensano-isolatierichtijnen gevolgd worden. 

Volwassenen met verhoogd risico en terugkeer op de werkvloer

– Elk geval wordt het best apart bekeken met de behandelende art en/of arbeidsarts.
– Personen met ernstig risico (bv. ernstig orgaanlijden, actieve oncologische behandeling, hoge graad van immuundepressie …) blijven het best zo veel mogelijk thuis(werken) en reduceren hun contacten met anderen tot een minimum.
– Personen met een matig ernstig risico (bv. onderliggende ziekte die voldoende goed onder controle is, lage graad van immuundepressie …) kunnen na overleg met de behandelend arts en arbeidsarts wel buitenshuis werken mits ze strikt de voorzorgsmaatregelen in acht nemen (reduceren aantal contacten, veilige afstand, handhygiëne en masker). Indien nodig kan aangepast werk worden voorzien.

Dit is een voorlopige richtlijn, gebaseerd op recente ervaringen met de huidige epidemie, en is onderhevig aan aanpassingen door nieuwe inzichten.

Wat doe je bij vermoeden van besmetting?

Net zoals voor andere infectieziekten, raadpleegt de school altijd het CLB over de te nemen maatregelen in geval van een besmetting op school.

Ook de procedures die de CLB-arts volgt voor COVID-19 bij een vermoeden en nog niet bevestigde test, zijn afgesproken met het team Infectieziektebestrijding van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Het CLB kan zo nodig ook het team Infectieziektebestrijding contacteren voor advies.

27 april 2020

UPDATE CORONA (Informatie van Klasse – schooldirect)

Scholen herstarten lessen op school vanaf 15 mei
Het basis- en secundair onderwijs hebben nu 1 week ‘preteaching’ achter de rug. Ongelooflijk sterk hoe scholen, leraren, leerlingen en ouders daar zo snel ‘hun draai’ in hebben gevonden. Deze fase met aanbod van nieuwe leerstof via afstandsonderwijs blijft van kracht.

Het Vlaamse onderwijsveld diende eerder deze week een voorstel in voor een gecontroleerde en gefaseerde heropening van de scholen vanaf 15 mei, mits de heropstart in andere sectoren goed verloopt. De Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de minister-presidenten, maakt dat scenario mogelijk en heeft beslist dat de lessen op school kunnen herstarten vanaf maandag 18 mei. Vanaf vrijdag 15 mei kunnen scholen de deuren openen voor een pilootfase. Zo kan er tijdens het weekend waar nodig worden bijgestuurd.

Veiligheid van leerlingen en personeel staat voorop bij een heropstart. Daarom blijven de principes van social distancing en de contactbubbels heel belangrijk. Daarbovenop dragen leerlingen vanaf 12 jaar en personeelsleden op school mond- en neusbedekking en blijven de voorzorgsmaatregelen gelden.

Niet elke leerling kan meteen terug naar school, en ook niet voltijds. Uiteraard zijn álle leerlingen gebaat bij onderwijs op de schoolbanken, in hun vertrouwde klas. Maar die moeilijke keuze was nodig. Daarbij is gezocht naar een optimaal evenwicht tussen veiligheids- en pedagogische overwegingen: nood aan contactonderwijs voor basisvaardigheden, vlotte overgang naar een volgend onderwijsniveau of de arbeidsmarkt …

Na overleg tussen de minister en alle onderwijspartners is eerder deze week al een draaiboek met maatregelen en richtlijnen verspreid over de invulling van de resterende onderwijstijd. De beslissingen van de Veiligheidsraad worden zo snel mogelijk verwerkt in dit draaiboek. 

Wie krijgt opnieuw les op school?
De coronacrisis is een zeer uitzonderlijke situatie. Voor de herstart moesten er keuzes worden gemaakt over welke leerlingen bij voorkeur opnieuw les op school kunnen volgen. Streven naar een optimaal evenwicht tussen veiligheid en pedagogische noden was daarbij het uitgangspunt.

BASISONDERWIJS
In het lager onderwijs gaan 3 leerjaren fysiek terug naar school. Voor de andere leerlingen blijft ‘preteaching’ via afstandsonderwijs van toepassing.

Concreet gaat het in het Vlaamse onderwijs om:
– 6e leerjaar
– 1e leerjaar
– 2e leerjaar
– buitengewoon lager onderwijs: max. 3 leerjaren/leeftijdscohortes

Scholen die binnen de 3 eerste groepen van leerlingen prioriteiten moeten stellen om veiligheids- of organisatorische redenen, kunnen deze volgorde mee in overweging nemen: 6e-1e-2e leerjaar.

Lees waarom voor deze groepen leerlingen werd gekozen en hoe ze herstarten.

SECUNDAIR ONDERWIJS
In het secundair onderwijs starten de lessen op school zeker al opnieuw voor de laatstejaars, om de doorstroom naar hoger onderwijs of de arbeidsmarkt vlot te laten verlopen.

Concreet gaat het in Vlaamse scholen voorlopig om:
– 6 aso
– 6 tso/kso/bso/7bso
– dbso (enkel fase arbeidsdeelname) en leertijd
– buso OV4: zoals gewoon secundair onderwijs
– buso OV3 (laatste jaar kwalificatiefase + integratiefase)
– HBO5 Verpleegkunde (laatste module)

Er kunnen ook 2 bijkomende leerjaren herstarten in het secundair. Daarover wordt komende dinsdag op het sociaal overleg een beslissing genomen.

Voor de andere leerlingen blijft ‘preteaching’ via afstandsonderwijs van toepassing.

Lees waarom voor deze groepen leerlingen werd gekozen en hoe ze herstarten.

Wat met opvang?
Het basis- en secundair onderwijs blijven voorzien in opvang van leerlingen op school en in voor- en naschoolse opvang. In die opvang krijgen de leerlingen nieuwe leerstof aangeboden via ‘preteaching’, net zoals hun klasgenoten die thuis zijn.
Geleidelijk zullen meer kinderen naar de opvang komen, aangezien meer sectoren herstarten en dus meer ouders door het werk hun kind niet zelf meer kunnen opvangen.
Er zijn signalen dat voor een steeds grotere groep van kwetsbare leerlingen ‘preteaching’ thuis om verschillende redenen niet evident is. Als school kan je het best inschatten of zij niet beter af zijn in de opvang op school.
Leerlingen in de opvang moeten vanaf de herstartfase volgens het contactbubbel-principe gescheiden blijven van de groepen leerlingen die les krijgen op school, niet alleen in de klas, maar ook bij afhaalmomenten, speeltijden, eetmomenten …

17 april 2020

UPDATE CORONA (informatie van Klasse – schooldirect) 

Maatregelen verlengd tot en met 3 mei

De Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, heeft op woensdag 15 april, op grond van advies van de wetenschappelijke experten, de huidige maatregelen in de strijd tegen het coronavirus voorlopig verlengd tot en met zondag 3 mei. Dat is nodig om de viruscurve verder af te vlakken, zodat onze gezondheidssector niet overbelast wordt. Of de maatregelen ook na die datum gehandhaafd blijven of versoepelen, hangt af van hoe de cijfers evolueren.

Voor het onderwijs betekent dit dat de lessen op school eveneens geschorst blijven en dat de scholen in opvang moeten blijven voorzien. Concreet:

Over een datum vanaf wanneer de lessen weer op school kunnen doorgaan, en onder welke voorwaarden dat zal gebeuren, heeft de Veiligheidsraad nog geen beslissing kunnen nemen. De veiligheid van leerlingen en personeel zal in die beslissing in elk geval prioritair zijn.

Het beleidsdomein Onderwijs & Vorming, onderwijsminister Ben Weyts, de onderwijsverstrekkers, vakbonden en CLB-centrumnetten bereiden die volgende fase zeer grondig voor. Weet dat de veiligheid, gezondheid en het welbevinden van je personeel en leerlingen daarbij te allen tijde voorop staan.

De scholen krijgen over de heropstart van de lessen op school op zeer korte termijn de nodige richtlijnen, zodat zij zich kunnen voorbereiden. Minister Weyts overlegt volgende week ook met de onderwijsministers van de andere gemeenschappen over een concreet perspectief voor een heropstart.

Maar nu eerst van start gaan met ‘preteaching’. Komende maandag is het zover. Dan krijgen leerlingen zo veel mogelijk digitaal nieuwe leerstof aangeboden thuis of in de opvang. Deze vakantie zijn de scholen die vorm van afstandsleren volop aan het uitwerken met hun team.

 • Heb je als school nog hulp nodig om de principes van preteaching te vertalen naar jouw schoolcontext? Raadpleeg dan je pedagogische begeleidingsdienst.
 • Vanaf nu tot het einde van het schooljaar kan je ook een beroep doen op de pedagogische reserve die intussen werd aangelegd. Die bestaat uit initiatieven en organisaties die leerlingen bijkomend kunnen ondersteunen (bv. met bijles, huiswerkbegeleiding, taalondersteuning).

Heel veel succes en bedankt voor het grote engagement!

Antwoorden op vragen van scholen vind je op de Website Onderwijs.
Voor algemene vragen: info-coronavirus@health.fgov.be of 0800 14 68 9.

17 maart 2020
Op basis van de richtlijnen van de overheid en het GO! hebben wij enkele afspraken vastgelegd voor het SYM-team. We hebben tevens een aangepaste werkplanning voor de komende weken (tot aan de paasvakantie) opgesteld. Via deze communicatie brengen we u graag op de hoogte van de voornaamste punten.

We hebben ervoor gekozen om maximaal in te zetten op thuiswerk en onnodige aanwezigheden op de ankerschool en de gastscholen te vermijden. Dit om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We doen er alles aan om fysiek contact zoveel mogelijk te vermijden! 

Dit betekent dat de ondersteuningen niet doorgaan. De opvang van leerlingen op de scholen gebeurt door het eigen schoolteam.

Ondersteuners kunnen wel ingeschakeld worden voor de opvang in de eigen instelling. De afspraak werd gemaakt dat de opvang van aanwezige leerlingen in de ankerscholen waarin de ondersteuners zijn aangesteld (MPI ’t Craeneveld en internaat, Richtpunt Campus Ronse – PI Heynsdaele) in eerste instantie gebeurt door het eigen school- en internaatsteam. In uitzonderlijk geval van onderbezetting door ziekte kan er beroep gedaan worden op de ondersteuners.  

De collega’s werken volgens een flexibel rooster, waarbij de combinatie telewerk en opvang van eigen kinderen mogelijk wordt gemaakt. Iedere ondersteuner houdt een digitale agenda bij en zorgt ervoor dat op weekbasis het aantal uren wordt gepresteerd volgens het normale werkrooster voor het ondersteuningsteam.

Hun opdracht wordt als volgt opgedeeld:

–        Taken voor het team: iedere collega zal een deel van de opdracht spenderen aan online-overleg en het uitwerken van materialen voor (beleids)werkgroepen en voor het team. We proberen in te zetten op verdere optimalisatie van onze teamwerking en werken materialen uit die we in de toekomst kunnen inzetten voor leerlinggerichte ondersteuningen en voor klas- en schoolprojecten.

–        Taken voor de ondersteuningen (leerling- en schoolgericht):

o   Vergaderingen met scholen (directie, leerlingbegeleider, zoco, leerkracht) en/of CLB kunnen online doorgaan. De betrokken partijen maken hierover de nodige afspraken.

o   Ondersteuning van de leerling: er wordt in afstemming met de leerkracht bekeken of er aanvullende materialen en tools kunnen worden aangereikt (digitaal of via de brievenbus van de ondersteunde leerling). Ook contactmomenten met leerlingen blijven mogelijk via digitale tools.  

Er worden enkel materialen aangereikt ter remediëring en verdieping, steeds in afstemming met leerkracht/ schoolteam en kaderend binnen de doelstellingen van de lopende ondersteuningen.

Leerkrachten kunnen in geval van concrete vragen rond het uitwerken van materialen en tools, rechtstreeks contact opnemen met de betreffende ondersteuner(s).

o   Schoolprojecten worden van thuis uit verder uitgewerkt. Er worden geen schoolbezoeken gebracht en dit om fysiek contact te vermijden.

o   Collega’s zetten in op overleg met hun duo-collega, online of telefonisch.

–        Administratieve, persoonlijke taken: de collega’s werken ondersteuningsplannen bij en houden een digitale agenda bij. Ze maken de nodige voorbereidingen voor de ondersteuningen na de paasvakantie, plannen hun taken voor na de paasvakantie en maken ruimte voor literatuurstudie.

–        Na de paasvakantie zullen de ondersteuners met de scholen, leerkrachten en ouders bekijken in hoeverre de te bereiken leerplandoelstellingen voor de ondersteunde leerlingen in het gedrang komen en hoe we allen samen het nodige kunnen doen. 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Neem bij vragen gerust contact op met ons of met de ondersteuners.